ผมเชื่อว่าในการที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ยั่งยืน คนเราควรจะลงคะแนนเลือกคนที่เราเชื่อว่าดีที่สุด แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีทางชนะเลือกตั้งก็ตาม สิ่งนี้จะเป็นเหมือนสัญญาณในตลาดที่จะนำไปสู่การตอบสนองในระยะกลางของพรรคการเมืองที่ต้องปรับตัวเข้าหาความต้องการของประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพรรคต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่แพ้การเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นพรรคเหล่านั้นก็จะดับสูญไปตามกลไกตลาด

คุณลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตยคือการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเห็นของคนหมู่น้อย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กเพียงใดก็ตาม การออกเสียงโหวตที่ตั้งอยู่บนความกลัวจะไม่สามารถนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ แม้ผลจากการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งระบบเผด็จการก็อาจจะนำไปสู่การเรียนรู้และปรับตัวของสังคมจนเกิดระบบประชาธิปไตยที่แข็งแรงขึ้นดังเช่นที่เกิดขึ้นในยุโรปหลายประเทศ

ดังนั้นเพื่อรักษาอนาคตของระบบประชาธิปไตย เราจึงควรโหวตให้ผู้ที่เราชอบที่สุดโดยไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งระดับประเทศ จะชนะหรือแพ้ไม่สำคัญเท่ากับการรักษา “ความเชื่อในเสรีภาพของประชาชนที่จะออกเสียงด้วยตัวเองอย่างที่ตนเองคิดเห็น”

ไม่เช่นนั้นแล้วการกลัวเสียงแตกในช่วงเลือกตั้งผู้ว่า ก็เหมือนกับการปฏิเสธผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับประเทศในอนาคต หากเป็นเช่นนั้นพรรคที่มีเสียงส่วนน้อยก็ย่อมจะไม่มีความสำคัญใดๆ ตรรกะเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การปฏิเสธการเลือกตั้งในที่สุด เมื่อประชาชนไม่เชื่อในเสรีภาพในการออกเสียงตามระบบประชาธิปไตยก็ย่อมจะทำลายระบบนั้นลงในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s