young-ronaldลาก่อนคุณตา Ronald Coase … นักเศรษฐศาสตร์ที่อายุยืนที่สุดคนหนึ่งของโลก หนึ่งร้อยกับสองปี

(1) ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการปฏิสัมพันธ์ (transaction cost) ของเขาอาจจะสำคัญมากมากกับโลกของการจัดการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ยิ่งตลาดภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทต่างๆที่มีประสิทธิภาพน่าจะขนาดเล็กลงได้มากขึ้นเรื่อยๆและเชื่อมโยงกันมากขึ้น

(2) การวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมของเขาเน้นย้ำเรื่องความจำเป็นของกฏหมายในการลดค่าปฏิสัมพันธ์ของสังคมในการหาทางออกจากปัญหาต่างๆ เช่นหากมีกฏหมายสิทธิในสินทรัพย์ที่ดีก็จะลดค่าคดีความและการพิสูจน์สิ่งต่างๆได้มาก ที่น่าสนใจคือเป็นการเน้นที่กฏหมายซึ่งมีเพื่อลดต้นทุนทางสังคม ไม่ใช่การให้รัฐบาลมีนโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่อาจสร้างปัญหาและเพิ่มต้นทุนมหาศาลต่างๆ เหมือนที่เห็นๆในสังคมไทยทุกยุคสมัย แต่สำหรับเมืองไทยก็คงต้องดูว่าจะทำให้กฏหมายลดต้นทุนทางสังคมอย่างไร เพราะหลายๆทีออกแนวทำให้ซับซ้อนหนักกว่าเดิม ^_^~~

เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Ronald Coase จาก WIKIPEDIA!