Thai-Japan Social Innovation Link

🌸ความร่วมมือเชื่อมนวัตกรรมเพื่อสังคม/SE ไทย-ญี่ปุ่น🌸 ChangeFusion, AVPN, Japan Foundation Asia Center ร่วมกันดำเนินโครงการ Social Innovation Link ที่พยายามเชื่อมโยงผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมในเอเชียที่สามารถแเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลทางสังคมได้ (read more)

มาลดอายุเฉลี่ยของกรรมการชาติกันเถอะ?

จริงๆควรจะมีกฏหมายที่กำหนดค่าเฉลี่ยเมื่อหารอายุรวมของกรรมการสำคัญๆ ของชาติไหมเนี้ย เพื่อไม่ให้การตัดสินใจ มุมมอง แนวคิดมันยึดโยงกับอดีต จนปิดทางสู่อนาคตไป เช่น กสทช. วันนี้ก็สรุปว่าอยากจะเป็น กบว. ซะเอง หรือกรรมการกฤษฏีกา..เวลาเข้าไปทีไรเนี้ยมันรู้สึกโลกมันย้อนเวลาไปมาก หรือกรรมการกองทุนอะไรต่อมิอะไร กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ... บางทีประเทศชาติมันไม่ไปข้างหน้า เท่าที่ควร เพราะการตัดสินใจมันอยู่บน nostalgia บางอย่าง มันคือผลเสียของ generation gap ระหว่างกรรมการชาติ กับยุคสมัยของชาติในปัจจุบัน.. ส่วนอนาคตคงไม่ต้องพูดถึง ไล่กวดปัจจุบันให้ได้ก่อนก็เก่งแล้ว ผมเคยมีส่วนร่วมในการร่างคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการชาติ หรือระเบียบสำนักนายกฯ หรือระเบียบคณะกรรมการใน พรก./พรบ. ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดสัดส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆที่มาจากประชาชน/ภาคเอกชน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยมีการกำหนดสัดส่วนอายุเฉลี่ย หรืออายุรวมไว้เลย ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ ผลก็คือกรรมการชาติก็มักจะคิดจากโลกยุคสมัยของตัวเองที่มักจะผ่านไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ผมไม่ได้บอกว่าผู้สูงอายุซึ่งมีประสบการณ์มากมายไม่ดีนะครับ เราจำเป็นต้องมีแน่นอน แต่เราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเข้าไปทำหน้าที่ถ่วงดุลมาสู่โลกยุคปัจจุบันหรืออนาคตบ้าง ถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็เหมือนล็อคสเป็คกรรมการชาติต่างๆไว้ที่คนอายุมากเป็นหลัก ไปเสนอกฏหมายใน change.org กันไหม ?

Escalator design

Even a small escalator can accommodate two lines with basic behavioral design. This is from Somerset313 near Orchard Road, Singapore

Pro-poor climate risk insurance products

One of Oxfam/RF most interesting initiative on Pro-poor insurance products that empower smaller holder farmers in developing countries to overcome climate risk, it's also a private sector (insurance & reinsurance) + non-profit initiatives without much need of government. Thailand don't even have it yet, the last I heard was world bank & agricultural bank partnership... Continue Reading →

What social investors want from a pitch?

From our little experience facilitating early stage social investment both in term of venture philanthropy and impact investment, the social investors normally look for few things on the pitches by social entrepreneurs. They are; Is the problem they are trying to solve interesting ? What's the innovative solution ? What's the impact ? How big... Continue Reading →

CSIP: Growing social enterprises in Vietnam

For those wanting to know the situation of social enterprise movement in Vietnam, CSIP (Centre for Social Initiatives Promotion) is at the forefront of that. CSIP is the first group that provides proper seed/startup support for SEs in Vietnam since 3 years ago. Now after visiting their new office, I can feel lots of energy going on... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑